Πληροφορίες Σχετικά με το Πρόγραμμα

Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος

Τίτλος Έργου: Διαδικτυακή Πλατφόρμα (ΜΙΚΡΟΚΑΤ-HELPDESK) για τη διαρκή Υποστήριξη, Κατάρτιση και Νομοθετική Κατοχύρωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Θέματα Διαχείρισης Επαγγελματικού Κινδύνου και Ασφάλειας για την Πρόληψη Ατυχημάτων και την Προστασία και Υγιεινή των Εργαζομένων
Κωδικός Έργου: 05ΕΠΕΡΚΡ01
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται: Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006 Τεχνολογικά Επιδεικτικά Έργα ΠΕΠΕΡ-ΚΡΗΤΗ
Ανάδοχος: Μανουδάκης και Σία Ε.Ε. (MEMO COMPUTERS)
Διάρκεια Έργου:
20 μήνες
Ημερομηνία Έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2006
Ημερομηνία Λήξης: 15 Ιουνίου 2008

 

Νέα

Συμμετέχοντες Φορείς

Η ερευνητική ομάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΜΙΚΡΟΚΑΤ-HELPDESK το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:

Στόχοι του προγράμματος

Στόχος του έργου είναι η συστηματική υποστήριξη και κατάρτιση, καθώς και η νομοθετική κατοχύρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Κρήτης που απασχολούν λιγότερο από 20 εργαζόμενους σε θέματα επαγγελματικού κινδύνου και ασφάλειας. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Ν1568/85, ΠΔ17/96, κ.α.) η Yγιεινή και Aσφάλεια της Eργασίας είναι υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων. Η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Κρήτης, ωστόσο, δεν διαθέτει τα απαιτούμενα κίνητρα, το εταιρικό περιβάλλον, το κατάλληλο προσωπικό, τα μέσα, τους πόρους, την τεχνογνωσία, τον χρόνο και τις υποδομές για τη διαχείριση των επαγγελματικών τους κινδύνων. Κατά συνέπεια, οι ΜΜΕ αδυνατούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις ασφάλειας και στις νομοθετικές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον, η Κρήτη αποτελεί μια απομακρυσμένη περιφέρεια, με ανεπαρκείς υπηρεσίες ελέγχου και ελλιπή υποστήριξη των ΜΜΕ για άμεση παροχή υπηρεσιών και εργαστηρίων ασφάλειας. Τις ανάγκες αυτές των παραγωγικών, εμπορικών και άλλων ΜΜΕ στη Κρήτη, με λίγους εργαζόμενους, θα καλύψει το συγκεκριμένο έργο με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης, με έδρα τη Κρήτη και δραστηριότητα και στους 4 νομούς. Το έργο βασίζεται σε τεχνολογία και τεχνογνωσία που έχει ερευνητικά αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας και Ασφάλειας της Εργασίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα παρέχονται μαζικά σε μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω:

  • μιας Διαδικτυακής πλατφόρμας (ΜΙΚΡΟΚΑΤ - HELPDESK)
  • ενός κινητού εργαστηρίου μέτρησης βλαπτικών παραγόντων σε θέσεις εργασίας

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΜΙΚΡΟΚΑΤ θα επιτρέπει τη δυνατότητα συνεχούς υποστήριξης, εκπαίδευσης και πληροφόρησης των ΜΜΕ της Κρήτης μέσω του διαδικτύου αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας, τις νομοθετικές απαιτήσεις για την υγιεινή και ασφάλεια, τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της επικινδυνότητας και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης ως ελάχιστη προδιαγραφή (starting point) για την εργασία με την απαιτούμενη ασφάλεια. Η πλατφόρμα θα διασφαλίζει ταχεία και συνεχή παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων συμβουλών πληροφόρησης από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας.

 

Φάσεις του προγράμματος

1η Φάση
Καταγραφή και ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων των επιχειρήσεων-στόχων στη Κρήτη με πρόσκληση και διαμεσολάβηση επίσημων οργανισμών και επιτόπιες επισκέψεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης από τους ερευνητές των συνεργαζόμενων φορέων.

2η Φάση
Με χρήση του κινητού εργαστηρίου μέτρησης βλαπτικών παραγόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης θα μετρηθούν οι βλαπτικοί παράγοντες, θα προσδιορισθούν οι κίνδυνοι σε εργασιακούς χώρους 300 επιχειρήσεων-μελών που θα επιλεγούν αντιπροσωπευτικά από τη βάση δεδομένων, και θα αποτυπωθούν οι τυπικές ανάγκες των επιχειρηματικών κλάδων της Κρήτης στην ασφάλεια εργασίας και εκπαίδευση.

3η Φάση
Ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Πλατφόρμας «ΜΙΚΡΟΚΑΤ-HELPDESK», για συστηματική και μακροχρόνια παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων συμβουλών υποστήριξης των ΜΜΕ, οι τυπικές ανάγκες των οποίων θα διαμορφώσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες που θα παρέχονται από την Πλατφόρμα, με επίκεντρο: τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου με εφαρμογή αξιόπιστων μεθοδολογιών ποσοτικοποίησης επικινδυνότητας, εξατομικευμένη τεχνογνωσία για επίλυση τεχνικών και διαχειριστικών προβλημάτων ασφάλειας, και την κατάρτιση και εκπαίδευση των χρηστών με ειδικά διαμορφωμένο και διεθνώς αποδεκτό εκπαιδευτικό υλικό.

4η Φάση
Πιλοτική εφαρμογή του Helpdesk σε επιλεγμένες επιχειρήσεις της Κρήτης για τον έλεγχο της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την εκπαίδευση των χρηστών.

5η Φάση
Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου με την εγκατάσταση ενός δικτύου σημείων πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού (infokiosks) σε όλους τους νομούς της Κρήτης και εκτίμηση των αναμενόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας για το πρόγραμμα MIKΡΟΚΑΤ-HELPDESK:

  • Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας, email: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να το δείτε
  • Δρ. Χαράλαμπος Λίτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, email: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να το δείτε
  • κος Ιπποκράτης Μανουδάκης, MEMO COMPUTERS, email: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να το δείτε
  • κος Παντελεήμων Αντωνοδημητράκης, ΕΞ.Υ.Π.Π. ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε., email: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να το δείτε
  • κα. Μαχαιρά Πασχαλία, Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας tel: 28210-37550, fax: 28210-37541, email: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να το δείτε
Τελευταία ανανέωση ( Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2008 )