11. Ποια είναι τα όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας σε μια επιχείρηση;
Εκτύπωση 

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 άτομα και πάνω, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 20 άτομα, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιλέγουν με πλειοψηφία εκπρόσωπο τους για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας. Ο εκπρόσωπος αυτός επιλέγεται για διάστημα δύο ετών. Οι αρμοδιότητες και ο χρόνος απαλλαγής των παραπάνω εκπροσώπων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ορίζονται στα νομοθετήματα Ν. 1568/85 και Π.Δ 17/96 .