14. Τι είναι η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου;
Εκτύπωση 

Για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της εκτίμησης του κινδύνου από τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Γιατρό Εργασίας γίνεται ποιοτικός και όπου απαιτείται και ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών παραγόντων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι.

Tα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την παραπάνω συστηματική εξέταση καθώς και τα συμπεράσματα που εξάγονται, καταγράφονται και αποτελούν την "Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου".

Η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου καταδεικνύει πως ο εργοδότης έχει προβεί σε όλες τις νομοθετικά απαιτούμενες ενέργειες.