15. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να συντάσσουν Γραπτή Εκτίμηση
του Επαγγελματικού Κινδύνου;
Εκτύπωση 

Όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μία Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου.