1. Ποιες επιχειρήσεις έχουν νομοθετικές υποχρεώσεις
όσον αφορά την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας (Υ&ΑΕ);
Εκτύπωση 

Η Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (Υ&ΑΕ) είναι νομοθετική υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.