2. Ποια είναι η γενική αρχή ευθύνης του εργοδότη;
Εκτύπωση 

«Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρησή του και δεν απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη του ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ούτε όταν αναθέτει τα καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στον Τεχνικό Ασφάλειας ή/ και σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης», Εγκύκλιος 130297/15-7-96 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 17/96.