3. Ποια είναι τα βασικά νομοθετήματα Υ&ΑΕ που αναφέρονται στις υποχρεώσεις των εργοδοτών
και τις αρμοδιότητες-προσόντα των Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας;
Εκτύπωση